https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
YSK’dan cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardımlarla ilgili genelge – Türkiye’nin son dakika haberleri - Gündem Haberleri
Anasayfa » Haber » YSK’dan cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardımlarla ilgili genelge – Türkiye’nin son dakika haberleri

YSK’dan cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardımlarla ilgili genelge – Türkiye’nin son dakika haberleri

Yüksek Seçim Kurulu’nun 146 sayılı Kararı ile “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin usul ve esasları belirleyen ve adayların sahipliğini bildiren genelge” Resmi Gazete’de yayımlandı.

6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 14. maddesine göre adaylar yabancı ülkelerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacaktır.

Adaylar, YSK tarafından belirlenecek adaylık başvuru süresi içinde mevcut durumlarını beyan etmek zorunda kalacaklar. Seçilen adayın mülkiyetinin ilanı, seçim sonuçlarının tamamlanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Her bir kişinin adaylara verebileceği nakdi yardım miktarı, her turda en yüksek memurun mali hakları kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemelerin bir aylık toplam tutarını geçemez. Yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak. Adaylar ödünç verilen fonları kabul edemeyeceklerdir.

Yardım “seçimlerin hesabına” verilecek.

Seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacıyla YSK’nın belirleyeceği tutarın üzerinde nakdi yardım, adayların kendi adlarına açacakları banka hesabına “seçim hesabı” olarak yatırılacaktır. YSK’nın belirleyeceği tutarın altında nakdi yardım, makbuz karşılığında alınacak ve seçim hesabına yatırılacak. Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim giderleri için kullanılacak olup, başka bir amaçla kullanılamaz.

Adaylığın tamamlanmasından seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen sürede yapılacak bağış, yardım ve harcamalar YSK tarafından onaylanan listelere işlenir.

Aday, 2004 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş bir veya birden fazla meslek mensubunu veya avukatı görevlendirebilir. Bu durumda belirtilen hususların yerine getirilmemesinden veya eksik yerine getirilmesinden mesleğin yetkilendirdiği üye ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumlu olacaktır.

Adayların ibraz edecekleri mal ve mülkün ilanına, adayların kullanacakları listelerin şekli, içeriği ve onayına, alındı ​​belgelerinin şekil ve içeriğine, basımına, bağış ve yardımların alınmasına, kaydedilmesine, harcanmasına ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar Harcanmayan fonların veya hazineye bağış limitinin aşılması ve bu maddenin uygulanması ile diğer usul ve esaslar Yemen Şura Meclisi huzurunda belirlenir.

3628 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, bu Kanun kapsamındaki memurların, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının sahip oldukları her bir taşınmaz için, memura ödenen aylık net ödemelerin beş katından fazlası, net birinci sınıf memurlara ödenmeyen memurlara ödenen aylık ödemeler. Ayrıca fon, hisse senedi, bono, altın, mücevherat ve diğer taşınır mallar, haklar, aidatlar, gelirler, bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal beyanının konusudur.

Mal bildirimi için son tarih 23 Mart

Konuyla ilgili olarak yayınlanan genelgede, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri ile TBMM’nin 28.

Buna göre, siyasi partilerin aday göstereceği cumhurbaşkanı adaylarının 23 Mart’a kadar, seçmenlerin aday göstereceği cumhurbaşkanı adaylarının ise 20 Mart’a kadar kökenlerini beyan etmesi gerekecek.

Adaylar ile bunların eş ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınmaz malları ile aylık ödemeleri net aylık tutarın 5 katından fazla, aylık almayanların aylıklarının 5 katından (96 bin Türk Lirası) fazladır. genel idare hizmetleri kategorisinin birinci derecede şube müdürüne ödenen net ücret.703) her biri için ayrı ayrı fon, hisse senedi, bono, altın, mücevher ve diğer menkuller, haklar, alacaklar, gelirler, borçlar ve zeminler bir mülkiyet beyanının konusu olmak.

İlan ekinde yer alan “Mal Kabul Formu” tek nüsha olarak doldurularak tarih belirtilerek imzalanacak ve adaylık başvurusunun yapıldığı tarihte kapalı zarf içinde YSK’ya teslim edilecektir.

Seçilen adayın mülkiyetinin ilanı, seçim sonuçlarının tamamlanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Sadece adaylar nakdi yardım alabilir

Adaylar sadece nakdi yardım alabilecek olup, ayni yardım kabul edemeyeceklerdir.

Adaylar, 7 bin TL’ye kadar makbuz karşılığı olmak üzere 7 bin TL’ye kadar nakdi yardım alabilecek ve aynı gün seçim hesabına yatırılabilecek. Bu tutarı aşan bağışlar adaylar tarafından açılan banka hesabına “seçim hesabı” olarak bağışçı tarafından yatırılır ve YSK’ye bildirilir.

Yardım, bağış ve harcamalar için düzenlenen belgeler siyah veya mavi tükenmez kalemle doldurulacaktır. Ayrıca kayıtlar bilgisayar ortamında tutulabilir ve kayıtlar YSK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı onaylı A4 kağıtlara çıktı alınabilir.

Yazılar ve rakamlar silinme ve kazıma yapılmadan okunaklı bir şekilde düzenlenecektir.

Belgenin hatalı düzenlenmesi durumunda, iptalinden sonra aslı eklenerek ve üzerine “İptal” yazılarak bir sonraki belge düzenlenir.

Giderlerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen tasdik belgeleri karşılığında ödenmesi gerekecektir. Ancak, mükellef olmayanlar için yapılan ödemelere ilişkin belge temin edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda giderler, Genelge ekinde belirtilen forma göre düzenlenen gider makbuzu karşılığında şu şartıyla yapılabilir: Nafakanın her bir tutarı 7 bin lirayı geçmemek üzere.

Adayların herhangi bir matbaada bastıracakları bağış ve harcama fişlerinin ebat, seri ve seri numaraları YSK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilecektir. Hatalı olduğu tespit edilen fişler kontrolde yazdırılacak ve sonuç tutanak altına alınacaktır. Yanlış olanların yerine yeniden basılan dekontlar tekrar kontrol edildikten sonra tüm dekontlar YSK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından onaylanarak zimmete para geçiren adaya veya görevlendirdiği kişiye teslim edilir.

Tüm evraklar YSK tarafından kontrol edilecektir.

Seçim hesapları, bağış, yardım ve harcamalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile makbuzlar ve kullanılmayan listeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde bir tutanak karşılığında YSK’ya sunulur. YSK, adayların seçim hesaplarını, bağış ve harcamalarını bir ay içinde inceleyerek usulsüzlük olup olmadığını ve belirlenen limitlerin aşımına uğrayıp uğramadığını tespit edecek. Bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için adaylara YSK tarafından 30 gün süre verilecektir.

Alınan bağış ve yardımların belirlenen sınırı (55 bin 598 TL) aşan kısmı ile harcanmayan kısmı hazineye intikal ettirilir. Yönetim Kurulu bu görevini yerine getirirken Sayıştay ve gerekli gördüğü diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilecektir.

YSK tarafından yapılan sınav sonuçları kesin olup, sınavın tamamlanmasını takip eden bir ay içinde açıklanacaktır.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın