https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Türkiye afet ölçeği! Ulusal Risk Kalkanı modelinde 13 panel oluşturuldu - Gündem Haberleri
Anasayfa » Haber » Türkiye afet ölçeği! Ulusal Risk Kalkanı modelinde 13 panel oluşturuldu

Türkiye afet ölçeği! Ulusal Risk Kalkanı modelinde 13 panel oluşturuldu

Çalışma gruplarının görev alanları ve hedefleri, yurdun dört bir yanını afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli hale getirmek amacıyla oluşturulan Ulusal Risk Kalkanı modeli çerçevesinde tanımlanmıştır.

Türkiye 34 gündür deprem felaketiyle boğuşuyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı deprem, geniş bir coğrafyada halk tarafından hissedildi ve ülkenin güneyindeki 11 ili etkiledi.

Afet, 47 binden fazla insanın büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu.

Afet bölgesinde tüm devlet kurumları ve bakanlar seferber edilerek yaraların sarılması için çalışmalara hız verildi.

Barınaktan yiyeceğe kadar her türlü ihtiyaç karşılanırken şehirlerin ayaklanması için düğmeye basıldı.

Türkiye felakete hazırlanıyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesinde yapılacak çalışmalara ilişkin ilki açıkladı ve Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin kurulacağı açıklandı.

Şehirleri doğal afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirmek için oluşturulan projenin ilk toplantısı 3 Mart’ta İstanbul’da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde gerçekleşti.

Kurul üyeleri tarafından desteklenmek üzere çalışmada yabancı uzmanların yanı sıra ilgili kurumların yetkin bursiyerleri ve teknik ekipleri belirlendi.

Türkiye afet ölçeği! Ulusal Risk Kalkanı modelinde 13 panel oluşturuldu

13 panel oluşturuldu

Son olarak, proje çalışma grupları için görev alanları tanımlanır.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ikinci toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Çorum’un koordinasyonunda dün Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Vakıf, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kentleri afetlere karşı dayanıklı hale getirecek meclislerin oluşturulacağını söyledi.Destek Hizmetleri ve Sosyal Politika “,” Yer Bilimleri ve Depremler “,” Hasar Tespit “,” Enkaz ve Atık Yönetimi “,” Şehirler İnşaat ve Yenileme “,” Kentsel ve Kırsal Dönüşüm “,” Mekansal Planlama “,” Yeni Bina Teknolojileri ” ,” Coğrafi Bilgi Sistemleri Akıllı Şehirler”, “İklim Dostu Yeşil Geçiş”, “Kentsel ve Kırsal Altyapı”, “Tarihi ve Kültürel Miras” ve “Kriz Yönetimi ve İletişim”. İsimleriyle yaratıldığını belirtti.

Kurulun görev ve amaçları

Destek Hizmetleri ve Sosyal Politika Konseyi

 • Afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarının afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılanabilmesi için yapılacak veya yapılacak geçici konutları planlar ve tasarlar.
 • Başta çocuklar olmak üzere afetin travmasını yaşayan depremzedelere psikolojik ve sosyal destek sağlayacak ve normal hayata dönüşlerini hızlandıracak bir altyapı oluşturmak.
 • Afet mağdurlarının geçici yaşam alanlarındaki günlük ihtiyaçlarını karşılamak için altyapı ve tesisler oluşturun.
 • Afete maruz kalanlara ister geçici yaşam alanlarında ister çeşitli vesilelerle afet bölgesinden tahliye edilenlere devlet tarafından sağlanan sağlık ve destek faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanması.
 • Arama kurtarma faaliyetleri ile birlikte ilk yardım uygulamaları ve yöntemleri ile ilk müdahale faaliyetlerini belirler.
 • İlk yardım çalışmaları sonrasında sahra hastaneleri kurmak ve sağlık hizmetlerini zayıflıklara, risklere ve tehditlere maruz kalmadan sürdürülebilir ve afet sonrası dönemde yönetmek.
 • Tüm bu çalışmalar ve afetzedelerin giyim, gıda, yakacak, iaşe ve barınma sorunlarının çözümü eş zamanlı olarak yürütülürken ilgili altyapılar hem çalışanları hem de afetzedeleri memnun edecek düzeyde hayata geçirilmektedir.
 • Afetzedelerin deprem sonrası geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere afet bölgesini terk etmelerinden kaynaklanan demografik durumlarının değerlendirilmesine olanak sağlayacak katkılarda bulunmak.

Sismoloji ve Yer Bilimleri Konseyi

 • Başta son depremin meydana geldiği Marmara bölgesi olmak üzere şehirlerin deprem tarihini ve geçmişteki depremlerin etki ve sonuçlarını şehircilik perspektifinden yorumlayarak bugünün ve geleceğin şehir inşasına katkıda bulunmak.
 • Bölgedeki depremlerin ve depremlerin tarihini tarihçi, jeolog ve sismologların bakış açılarıyla disiplinler arası bir yaklaşımla incelemek.
 • Yıkılan yerleşim yerlerinin tarihsel arka planını değerlendirin ve yeniden inşa sürecinde yapılaşmaya uygun olup olmadığına dair önerilerde bulunun.
 • Türkiye’de sismik veya depreme neden olan aktif fayların/yarıkların kesiştiği alanlardaki inşaat risk durumunu belirlemek için bölgelerinin haritalanması.
 • Elde edilecek sonuçlarla yeni şehir planlama çalışmaları için uygulanabilir politikalar haline getirir.
Türkiye afet ölçeği! Ulusal Risk Kalkanı modelinde 13 panel oluşturuldu

hasar tespit kurulu

 • Özellikle deprem sürecinde hasar tespit çalışmasının önemli olduğu göz önünde bulundurularak hem geçici konut hem de kalıcı konutlar liyakat açısından katı bir şekilde yapılmaktadır.
 • Hasar tespit çalışmaları ile yaklaşan depremlerin ve diğer potansiyel afetlerin risk yönetimi aşamasına hazırlanın.
 • Deprem sonrası çöken binalardan molozların kaldırılması ile ilgili çevresel, yasal ve ekonomik faktörler dikkate alınarak, acil yıkım ve ciddi hasar gerektiren binaların yıkımı, moloz transferi ve hak ediş işlemleri.
 • Deprem sonrası hasar tespit çalışmasından elde edilen verilerin işlenmesi, bina envanterinin sayısallaştırılması, plan ve değerlendirmelerin yapılması.
 • Tüm bölgede hasar tespit çalışmaları yaparak, afet riski yüksek bölge ve illerde depreme hazırlık kapsamında bina envanterinin risk yönünden etüt edilmesi ve kayıt altına alınması.
 • 11 ilde eski kent geleneklerini yaşatan tüm tarihi ve kültürel yapı ve eserlerin hasar tespiti yapılarak bu geleneklerle mücadele için ne gibi adımlar atılması gerektiği belirleniyor.

Enkaz ve Atık Yönetim Kurulu

 • Başta yerleşim yerleri olmak üzere afet bölgesinde enkaz atıkları başta olmak üzere tıbbi, araç, metal, plastik ve diğer tüm atıkların çevresel hassasiyetleri de dikkate alarak bertarafı için yeni modeller ve yöntemler geliştirmek.
 • afet bölgesinde bir depremden sonra oluşan moloz ve diğer tüm atıkların yönetimi; Doğaya ve insan sağlığına zararlı atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümü ve bertarafı konusunda sürecin yönetimine katkı sağlamak.
 • Geçici yaşam alanlarında oluşan atıkların yönetimi için gerekli politikaları geliştirmek ve belediyelere teknik destek sağlamak.

Şehirler İnşa ve Canlandırma Konseyi

 • Kentsel dönüşümden toplu konut projelerine, atık yönetiminden parklara, ekolojik koridorlardan altyapı yatırımlarına, akıllı şehirlerden yapı işlerine ve teknolojilerine kadar her alanda yeni kentsel çalışmalarda uygulanacak politikalara akademik ve teknik katkı sağlamak.
 • Kalıcı konut için yeni yerleşim alanlarının tanımlanmasında parselasyon çalışmalarına ve arazi araştırmalarına katkıda bulunun.
 • Yapılacak konutların hak ediş, tahsis, yatırım ve planlama işlemlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak.
Türkiye afet ölçeği! Ulusal Risk Kalkanı modelinde 13 panel oluşturuldu

Kentsel ve Kırsal Dönüşüm Konseyi

 • Kentsel dönüşüm stratejilerinin geliştirilmesinde izlenecek yöntem üzerinde çalışmak.
 • Deprem bölgesinde yıkılan yerleşim birimleri ile ilgili olarak her şehre göre kentsel dönüşüm stratejilerini tanımlar.
 • Afet bölgesinde deprem dönüşüm çalışmaları gibi kentsel dönüşüm çalışmalarının devamı için akademik ve teknik destek sağlanması.
 • İmar kanunu ve ilgili yönetmelikler ile ilgili mevzuat düzenlemelerine katkıda bulunmak.

Mekansal Planlama Konseyi

 • Afet bölgesi kent çalışmalarında kent ve kırsal planlama.
 • Afete duyarlı planlama yaklaşımları geliştirerek başta deprem olmak üzere diğer tüm doğal afetlere karşı esnek ve güvenli planlama süreçlerine katkıda bulunmak.
 • Bölgenin jeolojisi, morfolojisi, iklimi, trafiği, yer altı kaynakları, ekonomisi gibi pek çok bilgiyi içeren haritalama ve haritalama tekniklerinin yeni şehir planlama çalışmalarında kullanılması ve risk faktörlerinin belirlenmesi.
 • Afetlerden sonra çevresel değişiklikleri izleyin.
 • Alanın yeniden planlanmasında Türk mekansal strateji planına entegre bir yaklaşım belirlemek ve yeniden değerlendirme süreçlerine katkıda bulunmak.

Yeni Bina Teknolojileri Konseyi

 • Afet sonrası inşaat için temel ilke ve teknikleri tanımlar.
 • İmar çalışmalarında akıllı bina uygulamalarının ve şehir planlamasının geliştirilmesi için deprem öncesi hazırlıkların yapılması.
 • Bina Tanımlama Sistemi (BKS) aracılığıyla, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren iskan edilen binalarda deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasına veri odaklı katkı sağlamaktadır.
 • Deprem ve yapılaşma ilişkisinin depreme eğilimli alanlarda yeni şehir planlama çalışmalarında uygulanması.
 • Çelik, betonarme ve benzeri yapı tiplerini araştırarak, yeni mühendislik ve mimari tasarımları araştırarak, kentin afetlere karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik yapım sürecine katkıda bulunmak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler Meclisi

 • Akıllı ve güvenli şehir konseptinin deprem bölgelerinin yeniden yapılanmasında uygulanması.
 • Akıllı bina sistemlerinin deprem anında erken uyarı sistemi görevi görmesini sağlayan model ve sistemlerin yapay zeka yöntemleri kullanılarak hayata geçirilmesi.
 • Altyapı, ulaşım, enerji, sıfır atık ve diğer tüm alanları akıllı şehir uygulamalarına entegre ederek, afetlere karşı dayanıklılığın artırılmasına ve afet sonrası operasyonların yönetiminin kolaylaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

İklim Dostu Yeşil Geçiş Konseyi

 • Türkiye ve illerinde iklim dostu yeşil geçiş çalışmalarının deprem bölgesinde yeni şehir planlama faaliyetlerine entegrasyonu.
 • Sanayide yeşil dönüşüm politikalarının bölgede yapılacak sanayi yapıları ve sanayi bölgelerine uyarlanması.
 • İklim değişikliğine uyum için yenilenebilir enerji, temiz enerji, yağmur suyu hasadı, enerji verimliliği, mavi-gri-yeşil altyapı yatırımları gibi doğa ve ekosistem temelli çözümlere yeni şehir planlama çalışmalarına katkıda bulunmak.
 • Başta yangın ve sel olmak üzere iklim krizine bağlı afetlere önleyici çözümler için mekanizmalar ve stratejiler geliştirmek.

Kentsel ve Kırsal Altyapı Konseyi

 • Yeni şehircilik çalışmaları kapsamında, deprem bölgesindeki kentsel altyapı ve mega yapılar dahil olmak üzere tüm altyapının dirençli şehir konseptine göre tasarlanması ve bu doğrultuda politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İller Bankası katkılarıyla yürütülen çalışmaların sismik faktörler ve bölge riskleri açısından yeniden değerlendirilmesi.
 • Yeni şehircilik çalışmaları kapsamında yapılacak altyapı çalışmalarının deprem bölgesinde iklim dostu yeşil dönüşüm çalışmalarına entegrasyonu.

Tarihi ve Kültürel Miras Konseyi

 • Bölgede daha önce depremden etkilenen ancak ayakta kalan tarihi ve kültürel yapıların mimari tasarım ve yapım teknikleri açısından değerlendirilmesi.
 • Afet bölgesindeki yeni şehir planlama çalışmalarında sürdürülebilir şehir planlama yaklaşımının kullanılması, afet bölgesindeki tarihi kentlerin kapsamlı bir perspektifini ortaya koyması.
 • Türkiye’nin “medeniyetimizi yaşatan şehirler” vizyonu doğrultusunda, kentsel planlama geleneklerine ve politikaların belirlenmesine dayalı olarak, afet bölgesindeki zarar gören tarihi mirasın korunması ve restore edilmesi sürecine katkıda bulunmak.
 • Daha sonra afet ve deprem riski yüksek olan bölgelerde şehircilik geleneğinin örneklerini en iyi yansıtan tarihi ve kültürel yapıları tespit ederek dayanıklı hale getirmek.

Kriz Yönetimi ve İletişim Kurulu

 • Tüm afet sonrası çalışmaları, kurtarma, inşaat ve iyileştirme operasyonlarını halka doğru bir şekilde iletin.
 • Afet mağdurları ile afet çalışmalarında yer alan kamu, özel ve STK çalışanları arasında sağlık temelinde temasların yürütülmesi.
Türkiye afet ölçeği! Ulusal Risk Kalkanı modelinde 13 panel oluşturuldu
Türkiye afet ölçeği! Ulusal Risk Kalkanı modelinde 13 panel oluşturuldu
Türkiye afet ölçeği! Ulusal Risk Kalkanı modelinde 13 panel oluşturuldu
Türkiye afet ölçeği! Ulusal Risk Kalkanı modelinde 13 panel oluşturuldu
Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın