https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Çocuğu hasta olan tutuklu için yargıda yeni düzenleme! - Gündem Haberleri
Anasayfa » Haber » Çocuğu hasta olan tutuklu için yargıda yeni düzenleme!

Çocuğu hasta olan tutuklu için yargıda yeni düzenleme!

Cezanın infazının geri bırakılmasına ilişkin düzenleme ile çocuğunun hastalığı nedeniyle hükümlünün infazı ertelenebilecektir.

İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ve TBMM Adalet Komisyonunca kabul edilen bazı kanunlarla, Bölge Yargıtayının Cumhuriyet Başsavcılığına olan yetkisine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Sanıklara karşı Bölge Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulabilmesi için kararı etkileyen esaslı bir hatanın bulunması gerekir ve bu itiraz Daire tarafından sanığa veya müdafiine bildirilir.

Tebligat, dava dosyasından tespit edilen ilgili kişilerin son adreslerine gönderildiğinde geçerli olacaktır. İlgili kişiler, bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak cevap verebileceklerdir.

Cezanın infazının geri bırakılmasına ilişkin düzenleme ile çocuğunun hastalığı nedeniyle hükümlünün infazı ertelenebilecektir.

Kadınların cezalarının bir yıl ertelenmesi

10 yıl ve daha az hapis cezasına çarptırılan veya adli para cezası infazı devam ederken cezası hapis cezasına çevrilen hükümlünün infazı devam etse dahi, 18 yaşından küçük muhtaç çocuğu vardır. Sakatlığı nedeniyle bakıma alınması veya ağır hastalığa maruz kalması, somut bir tehlike oluşturmadığı düşünülürse, cezanın infazı Cumhuriyet başsavcılığınca bir yıla kadar ertelenebilir.

4 kat uzatılabilir

Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere 4 defaya kadar uzatılabilir. Erteleme süresi boyunca zaman aşımı çalışmaz.

Ameliyat çocuğun durumuna göre değerlendirilecektir.

Çocuğun engellilik veya ağır hastalık nedeniyle bakıma ihtiyacı olup olmadığı ilgili maddeye göre belirlenir.

Takip dairesi veya kolluk birimleri, hükümlünün erteleme süresi boyunca ertelemenin amacına veya yükümlülüklerine aykırı hareket edip etmediğini tespit eder.

Kasten işlenen suçtan hüküm giymiş kişi hakkında kamu davası açılması veya çocuğun iyileşmesi hâlinde hükmün geri bırakılmasına karar verilir ve hüküm infaz edilir.

Hükümlü ikametgahını değiştiremez

Cumhuriyet Savcısı tarafından erteleme süresinde mahkûmiyet “Belirli bir yerleşim alanından ayrılmamak, belirli yerlere belirli dönemlerde düzenli olarak başvurmak, ekonomik durumu dikkate alarak belirlenen güvenlik miktarını yatırmak.” yükümlülüklerinden en az birine tabidir.

Cumhuriyet savcısı ayrıca hükümlünün yurtdışına çıkmamasını zorunlu kılacaktır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alanların bunları kullanması için de düzenlemeler getirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya kötüye kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan hüküm giyenlerin tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılmaları zorunludur.

Bu suçtan hüküm giyenler için tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı bağımsız ceza infaz kurumları açılabilir ve bu amaçla mevcut bazı ceza infaz kurumları kurulabilir.

Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile tedavi ve rehabilitasyon birimleri ve programları için asgari standartları Adalet Bakanlığı belirler. Tedavi ve rehabilitasyon programlarının başarılı olması için hükümlünün izin, görüş ve görüşme hakları bilirkişi görüşü doğrultusunda geçici olarak kısıtlanabilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı olduğu tespit edilen başka bir suçtan hüküm giymiş olanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya kullanmak veya kullanmaktan hüküm giyen ve hakkında denetimli serbestlik kararı verilen hükümlülerin şartlı salıverilme tarihine kadar tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılmaları zorunlu tutulmuştur.

Soruşturma aşamasında izleme müdürlüklerinin görevlerine “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıcılarına uygulanacak tedavi ve/veya kontrol tedbirlerine ilişkin görevler” eklendi.

Cumhuriyet savcısı tarafından denetimli serbestlik tedbiri veya denetimli serbestlik ve denetimli serbestlik verilen bir şüpheli hakkında denetimli serbestlik dairesi en azından “tedavi olmak, belirlenen programlara katılmak, herhangi bir hareketten men edilmek” gibi yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. çocuklarla birlikte bulunmayı gerektiren ortamlarda çalışmak ve belirlenen yer veya alanlara gitmemek.” 3 veya daha fazlasına karar verebileceksiniz.

Test departmanı uyuşturucu kullanımını test edebilecektir.

Şüphelinin ihtiyaçlarına göre taahhütler değiştirilebilir veya ek yükümlülükler getirilebilir. Gözetim Müdürlüğü, gerekirse, şüphelinin test süresi içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını belirlemek için test yapabilir veya bu amaçla şüpheli ilgili kuruma sevk edilebilir.

Önerge ile tedavisine karar verilen şüpheli hakkında İzleme Müdürlüğü ve ilgili sağlık kuruluşlarının alacağı tedbirlere ilişkin görevler belirlendi.

Sağlık Bakanlığı’nın ilaç kontrolü için açacağı tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine herhangi bir adli sürece dahil olmaksızın başvuran kişiler de tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmakla yükümlüdür.

Uyuşturucu kontrolü alanında çalışan tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ülke geneline yaygınlaştırarak bağımlılıkla mücadelede etkinliği artırmayı hedefliyor.

Kaçakçılık suçları, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, uyuşturucu madde yapmak amacıyla ekimden elde edilen malın kıymeti ve bundan doğan mal kıymetlerinin aklanması suçunu ihbar edenin kimliği. Suçlar gizlenecek.

Yönetmeliğe göre basit deneysel usulün uygulandığı ticari davalarda miktar veya değer 500 bin liradan bir milyon liraya çıkarılmış ve bu parasal limitin her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasına karar verilmiştir. .

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın