"Enter"a basıp içeriğe geçin

Aşağıdan küreselleşme – Gundem Haberleri

1980’lerin başından itibaren küreselleşme kavramı tıptan sinemaya hemen her alanda karşımıza çıkmış ve kavramın binlerce yorumuyla karşılaşılmıştır. Küreselleşme gerçekte nedir? Bu ne anlama geliyor? kuresellesme

genel olarak küreselleşme
Küreselleşme kavram olarak hem dünyanın küçülmesine hem de bir bütün olarak küresel bilincin güçlenmesine işaret etmektedir. Herkesin hemfikir olduğu bir tarif yok. Bunun nedeni, kavramın mevcut durumu ve belli bir süreci ifade etme iddiasıdır. Durum böyle olunca bazen devam eden gelişmeler, bazen mevcut durum, bazen de geleceğe yönelik beklentiler tanımın unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır (Koçdemir 1999:6). Küreselleşmenin binlerce tanımı var. Tanımlarda küreselleşme genel olarak zaman ve mekan arasındaki etkileşim olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, küreselleşme, yerel oluşumların diğer oluşumlar tarafından kilometrelerce şekillendirilmesi veya tersi şekilde, uzak yerleşimleri birbirine bağlayan küresel sosyal ilişkilerin yoğunlaşma süreci olarak görülmektedir (Giddens 1998:66).

Sosyalist yaklaşımda küreselleşme yeni bir terim olmasına rağmen köklerinin sömürgecilik tarihine kadar uzanan bir süreçte ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu yaklaşımda çağdaş küreselleşme, daha önceki küreselleşme dönemlerinin birçok özelliğini içermektedir. İtici güçler, emperyal devlet ve uluslararası finans kurumları tarafından desteklenen çok uluslu şirketlerde ve bankalarda yoğunlaşmıştır.

genel olarak küreselleşmenin boyutları; Kapitalist dünya ekonomisi, ulus devlet sistemi, askeri dünya sistemi. Ticari kuruluşlar, özellikle ulusötesi şirketlerin kendi ülkelerindeki ve başka ülkelerdeki siyasi otoriteleri etkileme gücü, ulus-devlet sınırları, askeri ittifaklar ve savaşın kendisi bu bağlamda önemli faktörlerdir. Küreselleşmeye yönelik hem olumlu hem de olumsuz yaklaşımlar bu çerçevede karşımıza çıkmaktadır.Küreselleşme

Küreselleşmeye ilişkin görüşler çeşitli olmakla birlikte üç ana grupta toplanabilir. Bir grup tartışmacı, küreselleşmeyi yalnızca çarpıcı ifadelerle teşhir eden ve onu büyük ölçüde teknolojik gelişmelere bağlayan bir yaklaşım benimsiyor. “Teknolojik gerçekçiler” diyebileceğimiz bu grup, küreselleşmeyi tıpkı teknoloji gibi kendiliğinden gelişen bir gelişme olarak sunar. Onlara göre bilgisayar tabanlı teknolojiler, bilgi ve iletişimin daha kolay iletilmesi ve daha ucuz ulaşım, sermayenin dolaşımını kolaylaştırmakta, firmaları küresel bir üretim ağı oluşturmaya yöneltmekte ve artan iletişim sayesinde dünyada benzer yaşama ve tüketim alışkanlıkları kazanılmaktadır. “küresel köy.”

Başka bir teorisyen grubu, küreselleşmeyi “piyasa mantığına” bağlar. Neoliberal piyasa görüşüne göre teknolojinin hızlanması ve üretimin artması piyasaların açılmasını zorunlu kılmış ve 1970’lerin ortalarından itibaren ülkeler bu piyasa mantığını izleyerek ticaret serbestleşmesinin gerekliliklerine göre çalışmaya başlamışlardır. Bu nedenle 1945 sonrasında ve ulusal devletlere bir miktar özerklik tanıyan Bretton Woods Anlaşması (1944) sistemi içinde, ulusal para biriminin korunması ve ithal ikameci politikalarla ulusal kalkınmanın sağlanması gibi öncelikler büyüme odaklı önceliklere dönüştürülmüştür. . Ekonomi dış pazarlara açıktır. Bunun için korumacı politikalar kaldırılmış, dış ticaret teşvik edilmiş, para piyasaları serbestleştirilmiş, kısacası iç piyasa ve talep yönlü politikalardan dış piyasa ve arz yönlü politikalara geçilmesi gerekmiştir. Dış pazarları birbirine yakınlaştırmaları ve daha kullanılabilir hale getirmeleri gerekiyordu; Bu, neoliberalizmi ve küreselleşmeyi anlayarak yapılabilirdi.

Üçüncü grup teorisyenler küreselleşmeyi yeni bulmanın yanı sıra bu süreci kapitalizmin mantığı ve işleyişi ile ilişkilendirmektedir. Neo-Marksist yaklaşımın tezi de tam bu noktadadır. Bu yaklaşım altında, küreselleşmenin en az 500 yıl önce misyonlarla başladığı ve arkasındaki emperyal gücün de desteğiyle şimdiden kapitalizme dayalı bir ekonomik sistem kurduğu iddia edilmektedir. Günümüzde küreselleşme, kapitalizmin gelişmesi, yayılması ve derinleşmesi anlamına gelmektedir. Örneğin, İngiltere’nin 19. yüzyılda bir dünya imparatorluğu haline gelmesi ile ABD’nin 20. yüzyılda elde ettiği ekonomik ve siyasi güç aynı anlama gelmektedir. Bu nedenle 20. yüzyılın sonlarında ivme kazanan küreselleşme sürecinin temel itici gücü, sınırlı dünya ticareti içerisinde sermaye birikimi sorunu yaşayan kapitalizmin piyasa ve tekelci yapısını genişletme ihtiyacıdır. Örneğin İngiltere’nin dünya ticaretindeki payı 1870’de %24 iken, 1938’de %14 iken; Aynı şekilde 1950’de ABD’nin payı %18,3 iken 1980’de %13,4’e gerilemiştir. 1950’den sonra Amerika Birleşik Devletleri, milli gelir, askeri harcamalar ve endüstriyel üretim açısından dünyanın en büyük ve en güçlü ülkesi haline gelmişti. Öte yandan, artan küresel ticarete ve gelişen ekonomik ilişkilere rağmen, iki kutuplu dünya gerçeği hala varlığını sürdürmekte, hatta dünyadaki gelir eşitsizliği artmış görünmektedir. Örneğin, dünya nüfusunun %20’si hala üretimin %85’ine sahip ve 1870 ile 1985 arasında en zengin ve en fakir ülkeler arasındaki kişi başına düşen gelir farkı en az altı kat arttı. Kısacası, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte dünyada her zaman ekonomik eşitsizlik ve üstünlük hatta hegemonya olmuştur.Merkez ile çevre arasında uçurum yaratılmış ve açılmaktadır; Üstelik bu tabakalaşma, kapitalizmin gelişmesi için de gereklidir.

Yeni bir konsept: aşağıdan küreselleşme
Küreselleşme ile ilgili çalışmalar incelendiğinde “aşağıdan küreselleşme” kavramı önemli ve yaygın olarak kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme kavramı, küreselleşmeye alternatif bir yaklaşım olarak aşağıdan gündeme getiriliyor ve bu hareketin mensupları kendilerini ‘aktivist’ olarak tanımlıyor.

Bu terimin ne anlama geldiğini kısaca açıklamak faydalı olacaktır. Volk, “yukarıdan küreselleşme” ve “aşağıdan küreselleşme” kavramlarını icat etti. Tanımlarda “yukarıdan küreselleşme” olarak ifade edilen küreselleşmenin mevcut durumu, firmaların, piyasaların ve elitlerin küreselleşmesi olarak kabul edilmektedir. Bu küreselleşme, ekonomistler, işadamları ve dünyanın zengin uluslarının liderleri tarafından, işçiler, topluluklar ve bir bütün olarak ülkeler için yıkıcı rekabeti teşvik eden, işgücü maliyetlerini sosyal ve çevresel harcamaları çekmeye zorlayan bir “sıfır yarışı” olarak tanımlandı. hareket halindeyken sermaye. Bu sıfır noktasına giden yarış, beraberinde yoksulluğu, artan eşitsizliği, istikrarsız ekonomik oynaklığı, azalan demokrasi kapsamını ve çevreye verilen zararı getiriyor. Aşağıdan küreselleşme, yukarıdan küreselleşmeye karşı kitlesel bir hareket olarak tanımlanır (Brecher 2002:9-31).

Aktivistler aşağıdan küreselleşme hareketini bir kitle hareketi olarak tanımlıyor ve kitle hareketine katılanların farklı hedefleri olduğunu savunuyorlar. Aşağıdan küreselleşme hareketine katılanları bir araya getiren ortak hedef, muhalefet temelinde şekilleniyor. Aşağıdan bakıldığında, küreselleşme ikircikli bir hareket olarak görülmekte, karşıtlığa dayalı birlikteliğin bazen birbirine karşı varlığa yol açtığı ifade edilmekte ve birbirine olumsuz göndermeler yapan birçok grubun bir arada var olduğu belirtilmektedir.

Dr. Hayati Beşirli

kaynak:

Muhammed Abdullah Ali Al-Harbi 999. Küreselleşme ve Sosyal Topluluklar. Yayın detayları. İstanbul
Brecher, Jeremy. Costello, Tim. Smith, Brenda. 2002. Aşağıdan Küreselleşme.
Berna Cort ve Zainab Kotlawata tarafından çevrildi. İstanbul Aram Derneği Yayınları
Elwood, Wayne, 2002. Küreselleşmeyi anlamak için bir rehber. (Çeviri: Petul Dylan Genk)
İstanbul LMetis Yayınları.
Eroğlu, Feizullah. Küreselleşmenin Üç Temel Boyutu ve Direniş Stratejileri, Türkçe
Yordu, Cilt 23, Sayı 189, Ankara 2003.35-42.
Griff, Christina, M, Griffrat, H. Schumann, 2003 Saldırısı, Küreselleşme
Eleştirmenler ne istiyor? (Çeviren Ülkü Hastürk). İstanbul. Hackberry yayını
Anthony Giddens 1998. Modernitenin Sonuçları. (Çeviren Ersin Kosdel) İstanbul. Ayrıntılar
yayınlar
Quadmir, yetenekli. 1999. Küreselleşme ve Türk Kültürü, STEM Araştırması. Birinci Cilt, Birinci Basım.
Ankara 1999.5-21.
Hardt, Michael, ANger. 2002. İmparatorluk. (Çeviren Abdullah Yılmaz). istanbul yayınları detayları
Gundem Haberleri

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

                                                                                                                                                                                                                                   .
istanbul escort deneme bonusu veren siteleruetds masal oku
panel çit tiktok takipçi al Mobil Sohbet güvenlik sistemleri kredi danışmanlığı kaynak makinesi fiyatları özel tenis kursu